Graetzov usmerniški most

Tip: KBU 606
Podrobnosti: 6 A • 600 V